Pensioen

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Staples

U bouwde verplicht pensioen bij ons op. Dit deed u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, in MijnStaplesPensioen en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. 

 

Wat vindt u in laag 1,2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Door op een onderwerp in laag 1 te klikken ziet u laag 2 met meer informatie over dat onderwerp. Tot slot kunt u vanuit laag 2 doorklikken naar laag 3. Daar vindt u de juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij het pensioenfonds.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever Staples nam u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Staples en bouwde u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Staples is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat u deelnam. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Elk jaar hebt u pensioen opgebouwd over een deel van het salaris tot maximaal € 82.700,- dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwde niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder hield namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen hebt opgebouwd, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 82.700,- minus de franchise bouwde u jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op.

Verdiende u meer dan € 82.700,-? Dan bouwde u over uw salaris van € 82.700,- tot maximaal € 105.075,- pensioen op in de Beschikbare Premieregeling (Module BPS). Met deze module bouwde u kapitaal op dat wordt belegd tot uw pensioendatum. Vervolgens koopt u met het kapitaal een pensioen in. Klik hier voor meer informatie over de Beschikbare Premieregeling of de documenten in Laag 3.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdiende € 35.000,- in een bepaald jaar, bij een fulltime dienstverband. De franchise was € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 20.000,-. U bouwde in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 348,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Partner-en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwde u tijdens uw deelname aan de pensioenregeling ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Verdiende u meer dan € 82.700,-? Dan bouwde u over uw salaris van € 82.700,- tot maximaal € 105.075,- pensioen op in de Beschikbare Premieregeling (Module BPS). In deze module is ook een partner- en wezenpensioen verzekerd. Dit wordt uitgekeerd aan uw partner en/of kinderen als u overlijdt vóór uw pensioendatum, terwijl u nog in dienst bent. Lees voor meer informatie de Introductie Module BPS of de documenten in Laag 3.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Als beide ouders van het kind overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), in de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wettelijke Anw-regeling

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben én één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Bent u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt geworden en bent u dat nu nog steeds? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bentgeworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunt u recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook bij Arbeidsongeschiktheid

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

U bouwde pensioen op over uw salaris tot € 105.075,-. Was uw salaris hoger? Dan bouwde u over het bovenste deel van uw salaris geen pensioen op bij Pensioenfonds Staples. Er is een aparte (netto) pensioenregeling als u meer dan € 105.075,- verdient. Deze werd niet uitgevoerd door Pensioenfonds Staples. Dit Pensioen 1-2-3 gaat alleen over de basispensioenregeling. Hebt u vragen over de nettoregeling dan kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Staples. Dit pensioen bouwde u op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie en hoe lang u in Nederland hebt gewoond. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast aan de inflatie. Informatie over de hoogte van de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk heeft opgebouwd

Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u een keer in de vijf jaar van ons, zolang u bij Staples werkt. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Pensioenfonds Staples. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud, www.nibud.nl.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Ieder jaar bouwde u uit uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal hebt opgebouwd, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwde pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend (met een maximum van € 82.700,-). U bouwde niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw salaris minus de franchise bouwde u jaarlijks 1,738% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo heeft opgebouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Verdiende u meer dan € 82.700,-? Dan bouwde u over uw salaris van € 82.700,- tot maximaal € 105.075,- pensioen op in de Beschikbare Premieregeling (Module BPS). Lees voor meer informatie de Introductie Module BPS of bekijk Laag 3.

Is uw salaris hoger dan € 105.075,-? Dan kunt u over het bovenste deel van uw salaris pensioen opbouwen in een aparte (netto) pensioenregeling. Deze wordt niet uitgevoerd door Pensioenfonds Staples. Dit pensioen 1-2-3 gaat alleen over de basispensioenregeling. Hebt u vragen over de netto regeling dan kunt u terecht bij uw werkgever.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

U bouwde jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat deed u niet over uw hele loon. Over € 13.344,- bouwt u in 2018 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon (tot € 82.700,-) min het drempelbedrag bouwde u jaarlijks 1,738% aan pensioen op.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 82.700,- minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel, u verdiende in een bepaald jaar € 25.000,- bij een fulltime dienstverband. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwde in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 173,80 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

U betaalde elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever deed dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalde u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalde vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw deel van de pensioenpremie werd door Staples maandelijks op uw salaris ingehouden. Het exacte bedrag stond op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalde staat niet op uw loonstrook. Vraag uw werkgever hoeveel premie er werd betaald. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67ste (of de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds Staples en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Stichting Pensioenfonds Staples er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Stichting Pensioenfonds Staples checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.


Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Staples en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Verdiende u meer dan € 82.700,-? Dan bouwde u automatisch extra pensioen op over uw salaris tot € 105.075,- in de Module BPS.

Extra pensioen opbouwen

Over uw salaris tussen € 82.700,- en € 105.075,- bouwde u automatisch extra pensioen op in de Beschikbare Premieregeling (Module BPS). U kon er ook voor kiezen hier van af te zien. U en uw eventuele partner hebben hiervoor wel een afstandsverklaring moeten ondertekenen. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

U kunt zorgen dat uw parnter meer pensioen krijgt na uw overlijden. U krijgt dan minder ouderdomspensioen. Dat kan een goed idee zijn wanneer uw partner zelf weinig pensioen of ander inkomen heeft.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Meer informatie over het ruilen van ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen is te vinden bij Met pensioen gaan.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dan kunt u dit aangeven op het moment van pensioneren.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden Met pensioen gaan.

 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u eerder dan uw 67ste met pensioen gaan? Dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

U kunt op z'n vroegst vanaf 60 jaar met pensioen.

Pensioen vervroegen

In plaats van met pensioen te gaan op uw 67e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan, op z'n vroegst vanaf 60 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw is gestopt en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.org om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum. 

Beginnen met een hoger of een lager pensioen

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen/prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds Staples heeft namelijk te maken met ondermeer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Pensioenfonds Staples heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen uit te betalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Bekijk voor meer informatie de beleidsdekkingsgraad, die invloed kan hebben op uw pensioen

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen.

In het artikel 'Betrouwbaar beheer van uw pensioengeld' leest u over de verschillende risico's en hoe deze worden beheerst.

Pensioenfonds Staples probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Staples moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Staples ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Staples ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan bepaalde beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Pensioenfonds Staples rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds Staples vindt u op in het jaarverslag.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100%, dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Kijk bij Dekkingsgraden voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wij proberen de pensioenen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen (voor actieve deelnemers) of met stijging van de prijzen (voor gewezen deelnemers en gepensioneerden). Dit kan alleen als de financiële positie van ons pensioenfonds goed genoeg is. 

Jaar Indexatie Stijging van de lonen*
2018 1,50% 1,56%
2017 1,00% 1,58%
2016 1,00% 1,23%

*De cijfers over stijging van de lonen en prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

 

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Staples uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen, zodat uw pensioen welvaartsvast is.

Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen (voor actieve deelnemers) of de stijging van de prijzen (voor gewezen deelnemers en gepensioneerden). Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het Pensioenfonds Staples niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen tien jaar heeft Pensioenfonds Staples de pensioenen van actieve deelnemers als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie Stijging van de lonen*
2018 1,50% 1,56%
2017 1,00% 1,58%
2016 1,00% 1,23%
2015 1,00% 1,21%
2014 0,99% 0,99%
2013 1,00% 1,71%
2012 1,00% 1,58%
2011 0,64% 2,56%
2010 1,27% 2,54%
2009 1,95% 3,54%

De pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden zijn als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2019 1,84%** 1,68%
2018 1,29% 1,34%
2017 0,07% 0,32%
2016 0,31% 0,44%
2015 0,28% 0,75%
2014 0,33% 0,90%
2013 0,45% 2,03%
2012 0,00% 2,33%
2011 0,35% 1,40%
2010 0,20% 0,40%
2009 1,39% 2,53%

*De cijfers over stijging van de lonen en prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
** Het gaat hier om 1,68% reguliere indexatie en 0,16% inhaalindexatie. 
Lees meer over toeslag.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig- één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Staples ondanks alle voorzorgen toch geldt tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, geen toeslag verlenen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Pensioenfonds Staples besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie over hoe Pensioenfonds Staples er financieel voor staat, vindt u bij Dekkingsgraden

Lees meer over korten.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Staples maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Staples maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen aan wie wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67e aan u uitbetaald.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Stichting Pensioenfonds Staples er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Stichting Pensioenfonds Staples checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.


Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Staples en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt bent geworden en nu nog steeds bent.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u gaat trouwen,samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. U moet een kopie van dat contract aan Pensioenfonds Staples opsturen. Meer hierover vindt u bij het onderwerp Partnerschap

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken door het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen en deze verdeling uitvoeren.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is – zolang u nog niet gepensioneerd bent – afhankelijk van de hoogte van opgebouwde partnerpensioen op het moment dat u uit elkaar ging. Na uw pensionering is de hoogte afhankelijk van de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioendatum. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden hebben recht op het partnerpensioen van Pensioenfonds Staples. Meld dus ook het einde van een samenlevingsverband aan Pensioenfonds Staples. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp Scheiden, beëindigen van partnerschap

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Staples daarover informeren.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Als u meer wilt weten over uw persoonlijke pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples gebruik dan de pensioenplanner 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Neem contact met ons op als u vragen heeft. Bel met 020 426 63 20 of stuur een e-mail naar pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl. Hebt u een klacht? Bekijk dan hier de klachtenregeling

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met 020 426 63 20 of stuur een e-mail naar pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl. Hebt u een klacht? Bekijk dan hier de klachtenregeling.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3