Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt het UPO altijd terugvinden in MijnStaplesPensioen .
Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudig informatie terugvinden op onze website.

Toelichting op het UPO 2018

Op deze pagina vindt u extra informatie bij het UPO 2018. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website. Of neem contact op met Pensioenservice.

Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens

Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact op met uw HR-afdeling of met ons. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2018 bij ons bekend waren.

Uw partner

Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2018, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2018, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Uw pensioengegevens

Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3.

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?

Het UPO geeft de stand weer per 1 januari 2018. Wijzigingen na deze datum, zoals een salarisverhoging, ziet u niet terug op het UPO. Op de pensioenplanner onder MijnStaplesPensioen ziet u wel de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen

Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op toeslag klein en wordt de kans op korten groter. Meer over toeslag en korten leest u hier.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van al het nieuws rondom het pensioenfonds. Lees hier meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Meer informatie vindt u ook in het Pensioen 1-2-3: hoe zeker is uw pensioen?

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen.
  • Wijzigingen in omrekenfactoren.

Meer weten?

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf?’.

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de invloed is van bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met werken? Ga dan naar MijnStaplesPensioen en log in met uw DigiD. Op de pensioenplanner vindt u ook informatie over een eventuele waardeoverdracht of verevening.

Let op: Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of gebruik maakt van deeltijdpensioen, kunt u helaas geen gebruikmaken van de pensioenplanner. Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw ouderdoms- of partnerpensioen. Daarover leest u meer op deze pagina.

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2018. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

 

Ik bouw pensioen op in de basisregeling.

(UPO actieve en arbeidsongeschikte deelnemers)

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2018 hebt opgebouwd. Stel dat uw dienstverband was beëindigd op 1 januari 2018, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt. De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, moet u het jaarbedrag delen door 12.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?

Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. U kunt de gegevens van de waardeoverdracht(en) wel terug zien via MijnStaplesPensioen.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?

Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris, maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttimepercentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn, maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast kan een echtscheiding of een waardeoverdracht van een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) van invloed zijn.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Op het UPO staat hier geen bedrag vermeld. Voor uw te bereiken pensioen gaat u naar de pensioenplanner via MijnStaplesPensioen of naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Krijg ik ook vakantiegeld bij mijn pensioen?

U krijgt niet apart vakantiegeld uitgekeerd. Het vakantiegeld is al verrekend in uw maandelijkse pensioenuitkering.

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze pagina.

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt?

Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Let op: een WAO- of WIA-uitkering verrekenen wij met uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering wordt gebracht op uw pensioen. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Meer informatie over uw WAO- of WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

 

Ik bouw pensioen op in de Beschikbare Premieregeling.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Voor uw te bereiken pensioen gaat u naar de pensioenplanner via MijnStaplesPensioen of naar Mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling is niet vermeld in dit UPO.

Beleggingswaarde op 1 januari 2018

Bij een premieovereenkomst wordt de premie onder aftrek van kosten en risicopremies (bijvoorbeeld de premie voor overlijdensrisico) belegd in beleggingsfondsen. In die fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de koersontwikkeling van onderliggende beleggingsfondsen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Vanaf 1 januari 2008 is het niet meer mogelijk om premies op de Pensioenplus rekening te storten. Als u per 31 december 2007 gebruik heeft gemaakt van de éénmalige mogelijkheid om uw pensioenspaarkapitalen om te zetten in pensioenaanspraken, dan zijn deze aanspraken verwerkt in het pensioenoverzicht voor de basispensioenregeling.

Pensioenindicatie bij beëindiging deelname

Dit is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Daarbij is rekening gehouden met de voorschriften voor gelijke pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen. Deze voorschriften gelden vanaf 1 januari 2005 voor premieovereenkomsten. Ook daarbij is gerekend met de tarieven die nu gelden en de rentestand die op het pensioenoverzicht staat. Deze rente is een voorbeeldrente. Ook de tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaan we uit van de tarieven en rentestand die op dat moment gelden. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt.

Pensioen uit de basispensioenregeling en AOW

Het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling is niet vermeld in dit UPO. Ook is de AOW geen onderdeel van het UPO. Beide zijn wel een belangrijk onderdeel van uw inkomen later. Uw aanspraken op pensioen uit de basispensioenregeling ziet u terug op het daarvoor bestemde UPO. Ook kunt u de pensioenplanner raadplegen. Voor meer informatie over de AOW, zoals bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd, verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Let op: Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of geen deelnemer meer aan deze regeling? Dan is de pensioenplanner niet voor u beschikbaar.

Krijg ik ook vakantiegeld bij mijn pensioen?

De jaarbedragen op het UPO van de Beschikbare Premieregeling zijn bruto en inclusief vakantiegeld. 

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze pagina.

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschiktheid wordt?

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

Naast deze uitkering en uw eventuele salaris, ontvangt u van ons een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering zolang u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een uitkering van ons ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door. Deze uitkering staat vermeld op uw pensioenoverzicht van de basispensioenregeling.

Meer informatie en uitleg over arbeidsongeschiktheid kunt u lezen op deze pagina.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt namelijk vooral af van:

  • hoeveel pensioenpremie is betaald;
  • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies;
  • hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen.

Voor meer informatie zie het Pensioen 1-2-3.

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
  • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen.

 

Ik ontvang een pensioenuitkering (ouderdoms-, nabestaanden-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen).

(UPO Uitkeringsgerechtigden)

Welk pensioen ontvangt u?

Ouderdomspensioen

Bij ouderdomspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang u in leven bent.
Indien u ervoor gekozen heeft dat zowel na uw overlijden als na overlijden van uw partner aan de langstlevende dezelfde pensioenuitkering wordt toegekend, wordt uw ouderdomspensioen bij overlijden van uw partner verlaagd.

Ouderdomspensioen met keuze voor hoog/laag

Bij ouderdomspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang u in leven bent. Omdat u heeft gekozen voor variatie in de hoogte van uw pensioenuitkering is er een verschil tussen het ouderdomspensioen vóór en ná de door u gekozen omslagdatum.

Overbruggingspensioen

Bij overbruggingspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het overbruggingspensioen is een tijdelijke uitkering die u ontvangt ter compensatie van de AOW. De AOW krijgt u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Ongehuwden ouderdomspensioen

Deelnemers kunnen uit hoofde van oude reglementen nog recht hebben op een ongehuwden ouderdomspensioen. Dit pensioen wordt alleen uitgekeerd indien u op of na de pensioendatum ongehuwd bent. Indien het recht op ongehuwden ouderdomspensioen is toegekend, op of na de pensioendatum, dan is het door u te ontvangen ouderdomspensioen inclusief het hiervoor genoemde bedrag.

Extra verzekerd ouderdomspensioen

Het extra verzekerd ouderdomspensioen vermeldt pensioen uit extra verzekeringen. Het pensioen uit de extra verzekeringen wordt niet geïndexeerd.

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op www.svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen.

Verevend ouderdomspensioen

Bij verevend (deeltijd)ouderdomspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang uw ex-partner in leven is. Indien uw ex-partner heeft gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering is er een verschil tussen het verevend ouderdomspensioen vóór en ná de door uw ex-partner gekozen omslagdatum(s).

Verevend extra verzekerd (deeltijd) ouderdomspensioen

Het verevend extra verzekerd (deeltijd)ouderdomspensioen staat in het totaalbedrag vermeld van het verevend ouderdomspensioen. Dit zijn zowel in het verleden vrijwillig afgesloten verzekeringen tegen premiebetaling als afgesloten verzekeringen tegen koopsomstorting.

Tijdelijk (bijzonder) partnerpensioen

Bij tijdelijk (bijzonder) partnerpensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.

(Bijzonder) partnerpensioen (tot omslagdatum)

Bij “(bijzonder) partnerpensioen tot” staat het bedrag vermeld dat u ontvangt tot de omslagdatum.

(Bijzonder) partnerpensioen (vanaf omslagdatum)

Bij “(bijzonder) partnerpensioen vanaf” staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang u in leven bent vanaf de omslagdatum.

Extra verzekerd (bijzonder) partnerpensioen

Het extra verzekerd (bijzonder) partnerpensioen wordt niet apart vermeld. Het pensioen uit extra verzekeringen is onderdeel van het totale partnerpensioen. Het pensioen uit de extra verzekeringen wordt niet geïndexeerd.

Wezenpensioen

Bij wezenpensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin u 21 jaar wordt. Valt u onder een oud reglement of onder de overgangsregeling van de SAMAS groep dan geldt voor het wezenpensioen dat het pensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin u de 18-jarige leeftijd bereikt of in het geval u studeert tot de 27-jarige leeftijd.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheidspensioen staat het pensioen dat u ontvangt op 1 januari van het jaar van het overzicht. De hoogte is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage op 1 januari. Als  u ongewijzigd arbeidsongeschikt blijft tot de voor u geldende pensioendatum blijft u dit bedrag ontvangen. Ook uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Hierover ontvangt u een apart pensioenoverzicht.

Samenloop van WAO- of WIA-uitkering en uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering moet worden gebracht op uw pensioen. Dit vindt plaats tot de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Als u naast uw prepensioen een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, wordt uw prepensioen lager dan in dit overzicht staat vermeld. Is uw WAO- of WIA-uitkering hoger dan uw prepensioen, dan ontvangt u geen pensioen van ons.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

 

Ik heb in het verleden pensioen opgebouwd

(UPO Gewezen deelnemer)

Wat hebt u aan pensioen opgebouwd?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2018 hebt opgebouwd. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt. De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12.

Ongehuwden ouderdomspensioen

U kunt uit hoofde van oude reglementen recht hebben op een ongehuwden ouderdomspensioen. Dit pensioen wordt alleen uitgekeerd indien u op of na de pensioendatum ongehuwd bent.

Overbruggingspensioen

Deelnemers geboren na 1 januari 1950 kunnen als gevolg van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen vanaf 1 januari 2006 geen overbruggingspensioen meer opbouwen. U kunt eventueel al opgebouwd overbruggingspensioen vanaf 62 jaar op de ingangsdatum omzetten in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar.

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op www.svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

 

Ik heb recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner

Welk pensioen kunt u verwachten?

Dit is het bruto bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd van uw ex-partner die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit pensioen niet of niet meer indien u of uw ex-partner overlijdt. Uw ex-partner kan langer doorwerken of eerder met pensioen gaan dan de standaard pensioenleeftijd. Indien uw ex-partner eerder met pensioen gaat, gaat uw deel van het pensioen ook eerder in en wordt uw uitkering lager. Indien uw ex-partner langer doorwerkt gaat uw deel van het pensioen later in en wordt uw uitkering hoger.

Ook kan uw ex-partner gedeeltelijk met pensioen gaan. Hij of zij ontvangt dan gedurende een bepaalde periode een gedeelte van het pensioen. Dit betekent dat uw uitkering dan ook voor een deel ingaat.

AOW

Naast uw verevend ouderdomspensioen ontvangt u (mogelijk) een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op www.svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgt u van ons als uw ex-partner overlijdt?

Bijzonder partnerpensioen

Na uw echtscheiding, beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of de beëindiging van uw samenlevingscontract hebt u een aanspraak op een bijzonder partnerpensioen van Stichting Pensioenfonds Staples.
Het bijzonder partnerpensioen bedraagt het tot aan de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen
minus het bijzonder partnerpensioen dat al voor een eventuele andere ex-partner is gereserveerd. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw ex-partner overlijdt. Dit pensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden.

Tijdelijk bijzonder partnerpensioen

Het tijdelijk bijzonder partnerpensioen ontvangt u als uw ex-partner overlijdt. U ontvangt het tijdelijk bijzonder partnerpensioen tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt, of tot en met de maand van uw eerder overlijden.

Extra verzekerd bijzonder partnerpensioen

Het extra verzekerd bijzonder partnerpensioen is pensioen uit extra verzekeringen. Het pensioen uit de extra verzekeringen wordt niet apart vermeld en wordt niet geïndexeerd.